หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓

admin eecskm
2024-02-27 10:09:04

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, วัด และ
ข้อความ

วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
ความหมายของคำว่า “มาฆบูชา” ย่อมาจากคำว่า “มาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งในวันนี้เองได้เกินเหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน 4 เหตุการณ์ เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” มีความหมาย ดังนี้

จาตุร แปลว่า 4
องค์ แปลว่า ส่วน
สันนิบาต แปลว่า ประชุม


เหตุอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น 4 เหตุการณ์สำคัญพร้อมกัน มีดังนี้
1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ เวฬุวันมหาวิหาร กรุงราชคฤห์ แคว้นมคธ ซึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ต่างแยกย้ายไปจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆ
2. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปเหล่านี้ ล้วนเป็นพระอรหันต์ทุกรูปโดยได้รับการบวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรง เรียกว่า "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"
3. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ต่างมาประชุมพร้อมเพรียงกันโดยมิได้มีการนัดหมาย
4. วันที่มาประชุม ตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลางเดือน 3) เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนา อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ โอวาทปาฏิโมกข์