โครงสร้างหน่วยงาน : Organization


โครงสร้างส่วนงานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มหาวิทยาลัราชภัฏสวนสุนันทา

โครงสร้างการบริหารจัดการ (ADMINISTRATIVE CHART)