ประวัติความเป็นมา


               

                                     

                                 

          เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม


โดยกำหนดชื่อหน่วยงาน

               ภาษาไทย            ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                     มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

              ภาษาอังกฤษ         Center of Excellence in Elderly Care

                                     Suan Sunandha Rajabhat University       


          ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุเกิดมาจากนโยบายการจัดเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์และการแพทย์ผสมผสาน เพื่อเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเป็นศูนย์กลางการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์ผสมผสานการ การวิจัยและการฝึกอบรม การให้บริการวิชาการแก่สังคมให้แก่ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป


เหตุผลและความจำเป็น

          ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัย (aging society)  เนื่องจากการลดลงอย่างรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุ์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของประชากรทุกกลุ่มอายุ ประกอบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศที่ส่งผลให้ ประชาชนมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ทําให้แนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งจำนวนและสัดส่วน คาดการณ์ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘รัฐบาลไทยตระหนักถึงการเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้สูงอายุจึงให้มีนโยบายที่ตอบสนองและรองรับสังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีกฎหมายและข้อบังคับกับการสนับสนุนคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 


วัตถุประสงค์

การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  • เป็นสถานบริการทางการแพทย์ผสมผสาน ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการบำบัดรักษาสำหรับผู้สูงอายุและบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
  • เป็นสถานให้บริการที่พักพร้อมจัดเตรียมบริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
  • เป็นศูนย์ให้บริการวิชาการและฝึกอบรมทางด้านการดูแลผู้สูงอายุและการพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุให้สามารถดูแลและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เป็นศูนย์วิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม
  • เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานการแพทย์ผสมผสานในด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
  • เป็นศูนย์สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัย