วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์


วิสัยทัศน์

          ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากล

 

พันธกิจ

          มุ่งสู่การเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุชั้นนำระดับภูมิภาคที่ก้าวสู่เวทีสากล ด้วยการเติบโตที่ยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และสนองตามความต้องการของผู้รับบริการ


วัตถุประสงค์

          1. วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

          3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

          4. ให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ