วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์

          สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย และการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากล

 

พันธกิจ

          1. วิจัยสร้างองค์ความรู้ด้วยวิทยศาสตร์สุขภาพ

          2. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

          3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

          4. ให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ


ภารกิจหลัก

          1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับแนวหน้า

          2. ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคมนานาชาติ

          3. อนุรักษ์ พัฒนาให้บริการเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปวัฒนธรรม

          4. วิจัย สร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้

          5. สร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน

          6. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ


เสาหลัก

          1. ทุนความรู้

          2. คุณธรรม

          3. เครือข่าย

          4. ความเป็นมืออาชีพ

          5. วัฒนธรรม ที่ว่า "ความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์"


วัฒนธรรม

          ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผู้อาวุโส


อัตลักษณ์

          เป็นนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ


เอกลักษณ์

          เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล


ค่านิยมหลัก

          1. ปัญญาและความคิดสร้างสรรค์

          2. ความผาสุกและความภักดีในองค์กร

          3. บูรณาการและความร่วมมือ

          4. ความเป็นมืออาชีพ