ผู้บริหาร : executives
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี

ผู้อำนวยการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ


นายพรหมอุปถัมภ์  แสนสุริวงค์

รักษาการหัวหน้าสำนักงานศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ