สถานดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ระยะสั้น และระยะยาว


รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น(Short term care) และระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รักษาโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์ รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี มาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยมีการบริการดูแลสุขภาพสุขภาพและและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

การดูแลระยะสั้น

เป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้ หรือการฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้าน ช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล


การดูแลระยะยาว

บริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ ไม่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาวะสุขภาพที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือญาติ ลูกหลานไม่สามารถให้การดูแลเองได้ ส่วนมากมักอยู่ในสถานพยาบาล เป็นระยะเวลานานเป็นปี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุอัลไซด์เมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลในด้าน การรับประทานยา การรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน