แผนการดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้


      ระยะที่หนึ่ง ปีที่ 1 (ปีงบประมาณ 2560)

  •                ปรับปรุงพื้นที่คลินิกผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และพื้นที่ให้บริการในกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการใช้น้ำ และการออกกำลังกายซึ่งเปิดให้บริการในชั้นที่ 1 และ 2 ของอาคาร จัดเตรียมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการตามข้อ 1


      ระยะที่สอง ปีที่ 2-3 (ปีงบประมาณ 2561-2562)

  •                จัดตั้งและให้บริการคลินิกผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และให้บริการในกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการใช้น้ำ และการออกกำลังกาย กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานฝึกอบรม ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้บริการกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟู (ห้องพัก) ซึ่งอยู่ในชั้นที่ 3 และ 4 ของอาคารและเปิดให้บริการในปีที่ 3 เปิดให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจากนักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งเชิงรุกและเชิงรับ สนับสนุนให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานการแพทย์ผสมผสานในการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


       ระยะที่สาม ปีที่ 4-5 (ปีงบประมาณ 2563-2564)

  •                จัดตั้งและให้บริการคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและการชะลอวัย ที่เน้นการให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การพูด การมองเห็น เป็นต้น เปิดบริการสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุ ทั้งแบบไปกลับ (Day care) แบบพักค้างระยะสั้น (Intermediate care) และแบบพักค้างระยะยาว (Long term care) เปิดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ยกมาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่การแพทย์ผสมผสาน และวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัย