แผนการดำเนินงาน : objective plan


การจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งการดำเนินการออกเป็น ๓ ระยะ ดังนี้


      ระยะที่หนึ่ง ปีที่ ๑ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐)

  • ปรับปรุงพื้นที่คลินิกผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และพื้นที่ให้บริการในกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการใช้น้ำ และการออกกำลังกายซึ่งเปิดให้บริการในชั้นที่ ๑ และ ๒ ของอาคาร 
  • จัดเตรียมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการตามข้อ ๑


      ระยะที่สอง ปีที่ ๒-๓ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๒)

  • จัดตั้งและให้บริการคลินิกผสมผสานแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีน และให้บริการในกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการใช้น้ำ และการออกกำลังกาย กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ และกลุ่มงานฝึกอบรม ปรับปรุงและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ให้บริการกลุ่มงานส่งเสริมและฟื้นฟู (ห้องพัก)ซึ่งอยู่ในชั้นที่ ๓ และ ๔ ของอาคารและเปิดให้บริการในปีที่ ๓ 
  • เปิดให้บริการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพจากนักกายภาพบำบัดหรือนักกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้สูงอายุและบริการด้านเวชศาสตร์ชะลอสำหรับบุคคลทั่วไปทั้งเชิงรุกและเชิงรับ 
  • สนับสนุนให้เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานการแพทย์ผสมผสานในการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยสหเวชศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


       ระยะที่สาม ปีที่ ๔-๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔)

  • จัดตั้งและให้บริการคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูและการชะลอวัย ที่เน้นการให้บริการเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ เช่น กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด การพูด การมองเห็น เป็นต้น
  • เปิดบริการสุขภาพองค์รวมผู้สูงอายุ ทั้งแบบไปกลับ (Day care) แบบพักค้างระยะสั้น (Intermediate care) และแบบพักค้างระยะยาว (Long term care)
  • เปิดบริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ยกมาตรฐานและพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้สูงอายุในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่การแพทย์ผสมผสาน และวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย และสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
  • สร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการด้านการดูแลผู้สูงอายุและเวชศาสตร์ชะลอวัย