การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการดำเนินงาน
          ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุจัดตั้งขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เนื่องจากเป็นศูนย์ให้บริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมีความเกี่ยวข้องกับวิชาชีพหลายด้าน อาทิด้านการแพทย์ การพยาบาล การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

          หลักการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 6 ประการได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า ระบบมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาล โดยโรงพยาบาลที่จะเข้ารับการประเมินมีการพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมด้านการปฏิบัติงาน ด้านการควบคุมคุณภาพ และด้านการจัดบริการ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ระบบการควบคุมภายใน ให้ดำเนินการ ดังนี้

               1. ให้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุทำรายงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการทุกสิ้นปีงบประมาณ รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของศูนย์ฯ ในปีที่ล่วงมาแล้ว รวมทั้งคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการ โครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า

               2. ให้ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุจัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของศูนย์ฯให้มีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความรับผิดชอบและความเชื่อถือแก่สาธารณชนในกิจการของวิทยาลัย ตลอดจนการติดตามความก้าวหน้าและการตรวจสอบการดำเนินงานของวิทยาลัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โครงการ และแผนงานที่ได้จัดทำไว้ โดยการประเมิน ผู้ประเมินต้องเป็นคณะบุคคลที่เป็นกลาง มีความเชี่ยวชาญในด้านการประเมิน ไม่มีส่วนได้เสียกับวิทยาลัยหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยให้มีการคัดเลือกหรือแต่งตั้งตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

               3. การประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยจะต้องแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏในด้านประสิทธิภาพ ในด้านประสิทธิผล และในด้านการพัฒนาองค์การ ด้านวิชาการ และในรายละเอียดอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวยการจะได้กำหนดเพิ่มเติมขึ้น