หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ขอกราบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566
สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ขอกราบขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิริอร จำปาทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มอบของ เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2566

admin eecskm
2022-12-27 16:54:13