หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการให้ ทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยและร่วมผลักดันตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการให้ ทุนวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยและร่วมผลักดันตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานการปฏิบัติราชการ (กพร.) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

admin eecskm
2022-12-20 16:05:09