หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการส่วนงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการส่วนงานภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

admin eecskm
2023-02-01 13:45:44