หน้าหลัก > ข่าว > ผลิตภัณฑ์และบริการ > ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ ทั้ง 2 หลักสูตร ที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ แนะนำหลักสูตรที่น่าสนใจ ทั้ง 2 หลักสูตร ที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

admin eecskm
2021-06-02 16:23:55


หลักสูตรผู้ดูผู้แลสูงอายุ 420 ชั่วโมง

      - เพิ่มทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ

      - เพิ่มทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริง

      - นำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแล

หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง 

      - มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

      - มีความรู้ในการบริการดำเนินงานและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website                     : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                                       : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ

                                       : Center of Excellence in Elderly Care Services