หน้าหลัก > ข่าว > สาระน่ารู้ > โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันไปตามชนิด
โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันไปตามชนิด

admin eecskm
2024-03-21 10:00:02

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"+ ทำความรู้จัก รู้จัก
ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A, B, D และ E
ไวรัสตับอักเสบ A ติดต่อทางอาหาร
หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค อาการ:
อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน ดีซ่าน
HELP! ไวรัสตับอักเสบ E
เกิดจากทานอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น
เนื้อหมู สัตว์ปีก อาการ ตาเหลือง
ตัวเหลือง อ่อนเพลีย ไวรัสต้บอักเสบ B
ติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์
จากมารดาสู่บุตร อาการ: ตับอักเสบรุนแรง
อาจพัฒนาไปเป็นโรคตับ และมะเร็ง
ไวรัสตับอักเสบ D
ติดเชื้อทางเลือดกลุ่มเสี่ยงคือ
กลุ่มเสี่ยงคือ ผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ
B อาการ ตับอักเสบเฉียบพลัน
ผู้ป่วยตับเรื่อรังรุนแรง
เสี่ยงเสียชีวิตได้ ไวรัสตับอักเสบ c
ติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์ อาการ
ตับอักเสบรุนแรง จนกลาย
เป็นตับแข็งและมะเร็งตับได้ 766477
elderly@ssru.ac.th ส"

โรคที่พบได้บ่อยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ไวรัสตับอักเสบ ชนิด A B C D และ E โดยจะมีลักษณะการติดต่อที่แตกต่างกันไปตามชนิด

ไวรัสตับอักเสบ A #พบได้บ่อย

การติดต่อ : ติดต่อทางอาหาร หรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค

อาการ : ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร อาเจียน ดีซ่าน

ไวรัสตับอักเสบ B #พบได้บ่อย

การติดต่อ : ติดต่อทางเลือด เพศสัมพันธ์ จากมารดาสู่บุตร

อาการ : ตับอักเสบรุนแรง อาจพัฒนาไปเป็นโรคตับ มะเร็งตับ

ไวรัสตับอักเสบ C

การติดต่อ : ติดเชื้อทางเลือด เพศสัมพันธ์

อาการ : ตับอักเสบเรื้อรัง จนกลายเป็นตับแข็ง มะเร็งตับได้

ไวรัสตับอักเสบ D

การติดต่อ : ติดเชื้อทางเลือด กลุ่มเสี่ยงคือผู้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B

อาการ : ตับอักเสบเฉียบพลัน ผู้ป่วยตับเรื้อรังรุนแรงเสี่ยงเสียชีวิตได้

ไวรัสตับอักเสบ E

การติดต่อ : เกิดจากทานอาหารที่ปรุงไม่สุก เช่น เนื้อหมู สัตว์ปีก

อาการ : ตาเหลือง ตัวเหลือ อ่อนเพลีย

ที่มา : โรงพยาบาลศิครินทร์