หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

admin eecskm
2024-05-13 09:56:09

วันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงพิมพร ทองเมือง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย มอบหมาย นายวิชญ์วิสิฐ เมืองโคตร รักษาการหัวหน้าฝ่ายฯ 

   เข้าร่วมประชุม คณะทำงานเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม 

   ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม