หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ในการเข้าศึกษาดูงาน สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

admin eecskm
2022-11-07 13:58:53

>> วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 

>> ผศ.ดร.สุจิตรา  อู่รัตนมณี ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย  ได้มอบหมายให้  

>> นายวิชญ์วิสิฐ  เมืองโคตร  รักษาการหัวหน้าฝ่ายผู้ป่วยใน โรงพยาบาลผู้สูงอายุ  ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนักศึกษชั้นปีที่ ๓  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าศึกษาดูงานการดูแลผู้สูงอายุ  ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย   เพื่อเป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนต่อไป