หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > ขอแสดงความยินดี
ขอแสดงความยินดี

admin eecskm
2023-11-14 15:24:19

สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.แก่นเพชร  ศรานนทวัฒน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม 

ในโอกาสที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา บริหารธุรกิจ ในคราวประชุม

สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ