หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารการดำเนินงาน > เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

admin eecskm
2019-12-12 14:16:17

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุจิตรา อู่รัตนมณี ผู้อำนวยศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มอบหมายให้ น.ส.รติชา มังกรวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี พร้อมด้วย น.ส.ณัฐฐ์ฑิดา พสิษศักดา นักสุขศึกษา เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 4.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์ (Fast Track) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โดย ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ติดตามข่าวสารได้ที่

   Fanpage facebook : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ มร.สส.

   Website             : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                         : ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ