Home > News > Operational news > Afternoon activity for the elderly: "Quick math"
Afternoon activity for the elderly: "Quick math"

admin eecskm
2024-04-05 10:49:42

Come practice simple math. Stimulate the brain to work to prevent dementia.

อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ฟลุต และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, โทรทัศน์, ลำโพง,
ตาราง, ในอาคาร และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน,
ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ
โรงพยาบาล
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน และ
โรงพยาบาล