Home > News > Knowledge of the elderly > โรคที่มากับหน้าฝน : กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย
โรคที่มากับหน้าฝน : กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย

admin eecskm
2020-05-14 20:36:02


 โรคที่มากับหน้าฝน 

 กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย          ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดูนี้

           กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้ออกประกาศเตือนประชาชนในการป้องกันโรคติดต่อที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝน คือ 

           กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจที่พบบ่อย ได้แก่ โรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบหรือปอดบวม โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิดเอ H1N1 ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ ที่ขณะนี้พบการระบาดทั่วประเทศ และโรคไข้หวัดนกที่มีแหล่งแพร่ระบาดมาจากสัตว์ปี เชื้ออาจมีการผสมข้ามสายพันธุ์กับเชื้อไข้หวัดใหญ่ในคนที่อยู่ในช่วงระบาดในฤดูฝนได้
ข้อมูลจาก : ผศ.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี
             ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อฯ
             Faculty of Medicine Siriraj Hospital
             คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล