การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT ปีงบประมาณ 2564
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล   ปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

1.ข้อมูลพื้นฐาน


โครงสร้างหน่วยงาน (O1)


ข้อมูลผู้บริหาร (O2)


อำนวจหน้าที่ (O3)


แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (O4)


ข้อมูลการติดต่อ (O5)


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง (O6) **

2.การประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ (O7)

3.การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล


Q&A (O8)


Social Network (O9)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

4.การดำเนินงาน


แผนการดำเนินงานประจำปี (O10)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6เดือน (O11)


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (012)

5.การปฏิบัติงาน


คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O13)

6.การให้บริการ


คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (014)


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (O15)


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (O16)


e-Service (O17) **

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

7.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O18)


รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน (O19)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20)

8.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O21)


ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O22)


สรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (O23)


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (O24)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9.การบริหารและการพัฒนาบุคลากร


นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O25) **


การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (O26)


หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O27) **


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี(O28)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

10.การจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O29) **


ช่องทางแจ้งการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O30)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการธุจริตและประพฤติมิชอบ (O31)

11.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (O32)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (O33)

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

12.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (O34) **


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O35)

13.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (O36)


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (O37)

14.การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร


การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร (O38) **

15.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (O39)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ6เดือน (O40)


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (O41)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

16.
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O42)**


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O43) **
หมายเหตุ
: ** คือข้อมูลที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากลับไปหน้า ITA มหาวิทยาลัย