แผนปฏิบัติการสถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


แผนปฏิบัติการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. แผนปฏิบัติการด้านการวิจัย

2. แผนปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการ

3. แผนปฏิบัติการด้านธุรกิจ

4. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย

5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

6. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

7. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเอกลักษณ์

8. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. แผนปฏิบัติการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

10. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

11. แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

12. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนพัฒนาบุคลากร

13. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน