แผนปฏิบัติการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนปฏิบัติการศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

2. แผนบริหารทรัพยากรบุคคล

3. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4. แผนพัฒนาบุคลากร

5. แผนปฏิบัติการด้านการจัดหารายได้

6. แผนปฏิบัติการด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

7. แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่าย

9. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

10. แผนปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง