สถาบันส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสังคมสูงวัย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


 


111/1 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

โทรศัพท์ 0 3476 6475 ถึง 77 , 09 6917 2725  

E-mail : elderly.ciec@gmail.com     facebook : https://m.facebook.com/ceec.ssru/